Hlavní menu

Nástroje

SpaceTraffic / ImpIpmGui

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 24 January 2011, 02:21 by Richard Kocman

10.1.2011 - Implementace GUI


Zpět na HomePage


Implementace

Struktura

Pro implementaci jsou využity Presentery nette, jim odpovídající šablony phtml a statické css soubory. Pro neexistující grafiku jsou použity placeholdery.

Presentery

Schema v nette Prezentery v projektu

Více informací o prezenterech v nette

Implementované prezentery odpovídají jednotlivým položkám hlavního menu. Jejich jména končí slovem View (např.:ShipsView, MessagesView, …). Jednotlivá zobrazení jsou reprezentována akcemi presenterů (např.: ShipsView:shiplist).

PHTML šablony

Šablonovací soubory pro nette, obsahující html s doplňujícím značením. Každé akci odpovídá jedna šablona. Šablony jsou psány jako XHTML.

CSS

Css soubory jsou společné pro všechny šablony. Názvy tříd a jména elementů nesmí být v konfliktu. Jednotlivé presentery mohou mít vlastní šablony pro definování stylů konkrétního zobrazení. Předpokládá se, že tyto konkrétní styly budou později transformovány do obecných stylů, používaných v celé aplikaci.

Styly jsou ukládány do samostatných souborů, jejichž název odpovídá názvu ovládacího prvku nebo presenteru.

Speciální soubory css jsou:

  • development.css - slouží pro styly spojené s vývojem aplikace.
  • cssmap.css - připojován k aplikaci v době vývoje. Mapuje všechny aktivní css soubory.
  • common.css - styly společné pro celou aplikaci (včetně wiki, fóra a portálu)

Css soubory v projektu Phtml soubory v projektu

Dále je u stylů použita speciální přípona _dim. Tento soubor stylu obsahuje rozměry a pozicování, které budou ve fungující aplikaci nastavovány přes javascript. Představují výchozí hodnoty pro potřeby šablony.

Layout

Layout představuje základní html stránku. Jedná se o kostru s definovanými obsahovými bloky, které šablony konkrétních akcí presenterů vyplňují.

Layout hry je rozdělen na tři oblasti:

  • header – obsahuje výběr jazyka a prvky nesouvisející se hrou
  • content – obsahuje zobrazení hry
  • footer – obsahuje informace o copyrightu a další informace (verze hry apod.)

Oblast content je dále dělena na 4 oblasti:

  • topPanel
  • menuPanel
  • mainPanel
  • contextPanel

Tyto oplasti odpovídají oblastem herního uživatelského rozhraní.

Základní kostra akce

Akce zobrazující herní okno má následující kostru:

{extends '../gamewindow.phtml'}
{block #gameWindowContent}	

Obsah
...

{/block}

Zpět na HomePage