Hlavní menu

Nástroje

UvodDoKomponent / EclipseProSpringDM

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 10 October 2012, 11:44 by Richard Lipka

Instalace prostředí pro SpringDM a ukázka tří komponentových programů

(autoři: Richard Lipka, Pavel Herout, Kateřina Štollová, verze z dubna 2012)

Pro práci se Spring existuje varianta Eclipse Spring Source Tool (http://www.springsource.com/developer/sts), ale s jejím spuštěním byly potíže. Na fórech se objevila informace, že funguje jen ve Windows Vista a vyšších. Pro práci se Spring se ale stejně dobře dá použít Eclipse s doinstalovanými nástroji, což je předmětem následujícícho návodu.

Návod na instalaci

 1. Stáhnout si Eclipse pro J2EE? verzi Eclipse IDE for Java EE Developers (http://www.eclipse.org/downloads/) např. soubor eclipse-jee-indigo-win32.zip
 2. Rozbalit tento ZIP, tj. nainstalovat Eclipse, pravděpodobně do c:\Program Files (x86)\. Doporučuji pojmenovat adresář jako eclipseEE, aby se nepletl s případnou verzí EclipseSE
 3. Spustit Eclipse
 4. Doinstalovat SpringSource Tool Suite, nejlépe přes Eclipse Marketplace
  • Otevřít Marketplace – Help -> Eclipse Marketplace
  • Najít SpringSource Tool Suite, kliknout na Instal
  • Eclipse nějakou dobu hledá závislosti a potřebné balíky. Pak povolit instalaci všech (může to trvat několik minut)
  • Potvrdit licence pro všechny balíky
  • Celá instalace může trvat několik desítek minut (během instalace se může objevit varování, že instalovaný SW není podepsán – volte pokračování instalace)
 5. Eclipse je teď použitelný pro práci se Spring a s OSGi
 6. Pro použití SpringDM je třeba stáhnout aktuální verzi balíků Spring Dynamic modules (http://www.springsource.org/osgi). Na stránce je několik odkazů, stáhněte si nejnovější oficiální verzi – v sekci Current GA release, ne Spring Framework. Před stažením je nutné vyplnit registrační formulář. (stahovat spring-osgi-1.2.1-with-dependencies.zip)
 7. Stažený soubor rozbalte do adresáře, který uložte do adresáře s instalací EclipseEE.
 8. Aby SpringDM fungoval, je nutné do workspace Eclipse importovat následující bundly z adresáře s rozbaleným balíkem Spring Dynamic modules:
Ze složky C:\… cesta k SpringDM …\spring-osgi-verze\dist bundly:
org.springframeork.osgi.core		 
org.springframeork.osgi.extender	
org.springframeork.osgi.io 
Ze složky C:\… cesta k SpringDM …\spring-osgi-verze\lib bundly:
org.springframeork.aop 
org.springframeork.beans 
org.springframeork.context 
org.springframeork.core 
 • V menu zvolte File -> Import
 • Nově se otevře okno, ve kterém vyberte Plug-in Development/Plug-ins and Fragments a pokračujte Next >
 • V dalším okně vyberte v sekci Import from možnost Directory a nastavte cestu k adresáři, kde je rozbalen Spring a volte adresář \dist, pak pokračujte Next >
 • Na levé straně je seznam dostupných bundlů, vyberte ty, které jsou vedeny v seznamu (viz výše bod 8), pomocí Add je přesuňte doprava a pokračujte Finish.
 • Celý postup je třeba provést ještě jednou pro adresář \lib. Kromě bundlů zapsaných v bodě 8 importujte navíc org.springframeork.osgi.catalina.osgi

Vytvoření projektu HelloWorld

 1. Nejprve je nutné vytvořit projekt – v menu vyberte File -> New -> Other, spustí se průvodce tvorbou projektu
 2. Z nabídky vyberte Plug-in Project a pokračujte v průvodci
 3. V nastavení projektu vyplňte jméno HelloWorld a změňte parametr This plugin is targeted to run with na hodnotu an OSGi framework, k dispozici je Framework Equinox. Pak pokračujte Next>
 4. Na další stránce zrušte zaškrtnutí Generate an Activator, a Java class that controls..., plugin si vytvoříme sami. Pokračujte Finish. Nyní je k dispozici prázdný projekt
 5. V adresáři src projektu vytvořte package cz.zcu.fav.kiv.lipka.test1
 6. V daném package vytvořte třídu Hello (později dávejte pozor na správné jméno třídy a package):
  package cz.zcu.fav.kiv.lipka.test1;
  public class Hello {
   public void start() throws Exception {
    System.out.println("Hello Spring World!!");
   }
   public void stop() throws Exception {
    System.out.println("Goodbye Spring World!!");
   }
  } 
  SpringDM nevyžaduje, aby spouštěná třída implementovala nějaké rozhraní.
 7. V novém projektu v adresáři META-INF je hotový soubor MANIFEST.MF, který otevřete poklepáním a jeho textový obsah zobrazte kliknutím na záložku dole MANIFEST.MF
 8. Dále je nutné vytvořit konfigurační XML soubor s konfigurací pro SpringDM, který Springu říká, kde třída leží a jak ji lze spustit a ukončit
 9. Konfigurační soubor musí být uložen v adresáři spring který založte jako podadresář adresáře META-INF. Spring (přes .springframeork.osgi.extender) načítá všechny XML soubory, které v něm najde; není nutné, aby se nový konfigurační soubor nějak konkrétně jmenoval.
  • Vytvořte podadresář spring v adresáři META-INF – pravé tlačítko na META-INF, pak New pak Folder.
  • V něm vytvořte soubor, například congif.xml – pravé tlačítko na spring, pak New pak File, dále zvolte dole v záložkách editovacího okna záložku Source.
  • V souboru bude popsána Hello beana, důležité je uvést atributy class (třída která obsahuje spustitelný kód), init-method (metoda, která se má volat po spuštění) a destroy-method (metoda, která se volá při zastavení). Pozor na správné vyplnění jména třídy, včetně package, ve kterém je umístěna. Soubor může vypadat následovně:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:osgi="http://www.springframework.org/schema/osgi" xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"

xsi:schemaLocation=" http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd
http://www.springframework.org/schema/osgi http://www.springframework.org/schema/osgi/spring-osgi.xsd">

<bean name="hello"
class="cz.zcu.fav.kiv.lipka.test1.Hello" 
init-method="start" 
destroy-method="stop" />
</beans> 

V takovém případě se třída jmenuje Hello a je v package cz.zcu.fav.kiv.lipka.test1.

Zvýšení přehlednosti

Pro zvýšení přehlednosti je možné zavést Working sety – v Package Exploreru je možné přepnout zobrazení Top Level Elements na Working sets. V položce Configure working sets se dá nastavit, který projekt a bundle bude patřit do kterého working setu. Pomocí New je vhodné vytvořit projekt pro SpringDMBundle a další projekt SpringDMProjects pro náš projekt HelloWorld – viz obrázek.

Tím dojde k výraznému zpřehlednění workspace. Srovnejte výsledek se zobrazením v Project Exploreru (Window/Show view/  Project Explorer).

Package explorer je obvykle v levé části okna (seznam všech projektů, jejich zdrojových textů a tak dále). K jeho nastavení se dostanete stisknutím šipky dolů v horní liště exploreru.

Spuštění prvního projektu

Nyní by projekt měl být hotový (obsahuje jednu třídu Hello a konfigurační soubor) a je možné ho spustit. Pro spuštění je nutné spustit i bundly SpringDM, které se importovaly do workspace.

Pokud projekt spouštíme poprvé, je nutné provést konfiguraci:

 1. Přes pravé tlačítko nad názvem projektu HelloWorld otevřete kontextové menu a zvolte Run As -> Run configuration.
 2. Zvolte OSGI Framework/New_configuration.
 3. Spuštění všech bundlů je zbytečné, stačí nám ty ze SpringDM a všechny, na kterých závisí. To umí Eclipse dohledat automaticky. Nejprve zrušte zaškrtnutí všech bundlů v Target Platform. Zkontrolujte, že jsou zaškrtnuté bundly ve Workspace – váš balík s projektem HelloWorld a importované bundly ze seznamu výše.
 4. Stiskněte tlačítko Add Required Bundles, které z Target Platform vybere všechny bundly, které jsou třeba. Je jich 28.
 5. Přejděte do horní záložky Settings a zaškrtněte Clear the configuration area before launching.
 6. Nyní je projekt připraven na spuštění. Po stisknutí tlačítka Run se spustí framework a je možné s ním pracovat v konzoli.
 7. Pozor na to, že výpisy o startu jsou červeně – nejsou to chybové výpisy.
 8. Příští spouštění je jednodušší. Stačí zvolit v menu Run As -> OSGi framework, Eclipse si bude vaše nastavení pamatovat.
 9. Po spuštění projektu je možné vypsat všechny běžící bundly příkazem ss napsaným do konzole. Mezi nimi je i bundle se třídou Hello, jmenuje se podle projektu HelloWorld – podívejte se jaké je jeho id, například řádka ve výpisu
  19	ACTIVE   [=HelloWorld_1.0.0.qualifier=]
  znamená, že bundle HelloWorld má id 19
 10. Package můžete spouštět a zastavovat příkazem start id a stop id. Spuštění by mělo vypsat „Hello Spring Word!“ a zastavení „Goodbye Spring World!“. Po příkazu stop a vypsání (ss) všech bundlů dostanete např.:
  19	RESOLVED  HelloWorld_1.0.0.qualifier

Komunikace mezi komponentami

Existují dvě základní metody komunikace mezi komponentami – volání metod rozhraní, které komponenta poskytuje, nebo využití správce událostí, který dokáže předat zprávy registrovaným komponentám.

Vytvoříme dvě komponenty, server a klient. Server bude obsahovat okno s textem (JTextArea) a poskytovat rozhraní, přes které půjde text číst a zapisovat. Klient bude obsahovat podobné pole, do kterého půjde psát text. V klientovi budou navíc tlačítka, která umožní nahrát text na server tak, aby se na něm zobrazil, a tlačítko pro stáhnutí textu ze serveru a jeho zobrazení v poli klienta.

První návod obsahuje jen postup pro tvorbu komponent komunikujících pomocí rozhraní, ve druhém bude projekt rozšířen tak, aby využil správce událostí pro předávání zpráv.

Využití rozhraní

 1. Nakopírujte adresáře ExampleClient a ExampleServer do adresáře Eclipse.
 2. Podle návodu výše vytvořte dva projekty pro SpringDM. Nevytvářejte žádnou třídu s aktivátorem (to znamená nastavte si Eclipse podle návodu výše a podle návodu pro HelloWorld postupujte až k bodu 4). Jeden bude sloužit jako klient (ExampleClient), druhý jako server (ExampleServer).
 3. Pokud jste dodrželi postup, měly by se vám tyto projekty objevit v SpringDMProjects a vše, co je popisováno dále, by už mělo být hotovo.
 4. Začneme s přípravou serveru. Vytvořte dva package – komponentygui a komponentygui.server.
 5. V package komponentygui vytvořte rozhraní IServer – rozhraní, které server poskytuje navenek a přes které lze využívat jeho služby.
 6. V rozhraní IServer vytvořte metody, které bude server poskytovat. Bude to:
  • void zobrazOknoServeru() – zobrazení okna serveru
  • void skryjOknoServeru() – skrytí okna
  • String getText() – získání textu v okně serveru
  • void setText(String text) – nastavení textu v okně serveru
  • void addText(String text) – přidání textu ke stávajícímu
 7. V package komponentygui.server vytvořte dvě třídy – KomponentaServer a GUIServer. KomponentaServer bude implementovat rozhraní IServer. Na třídách není nic zvláštního – KomponentaServer po svém vytvoření vytvoří okno GUIServer a metody rozhraní budou okno zobrazovat, skrývat a nastavovat nebo číst text. V příkladu je GUIServer vytvořena děděním od Jframe. Obě třídy zkopírujte z dodaného příkladu.
 8. Nyní je nutné připravit popis komponenty serveru. V adresáři META-INF vytvořte podadresář spring a v něm vytvořte xml soubor beanDefinitionServer.xml. Obsah souboru bude podobný jako v příkladu HelloWorld, navíc je třeba jen doplnit, jaké rozhraní komponenta poskytuje:
   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xmlns:osgi="http://www.springframework.org/schema/osgi"
      xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
      http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.0.xsd
      http://www.springframework.org/schema/osgi
      http://www.springframework.org/schema/osgi/spring-osgi-1.0.xsd">
  
   <bean id="InstanceServeru" name="Server" 
      class="komponentygui.server.KomponentaServer" />		
  
   <osgi:service id="VolaniRozhrani" ref="InstanceServeru"
          interface="komponentygui.IServer" />
  </beans> 
  Rozhraní je popsáno v řádce <bean id="InstanceServeru"… služba InstanceServeru je poskytována uvedenou třídou KomponentaServer.
  Řádek <osgi:service id="VolaniRozhrani" ref="InstanceServeru" … říká, jaké rozhraní (IServer) službu definuje. Je důležité, aby se shodovalo označení služby v atributech ref elementu osgi:service a id v elementu bean. Také je třeba dát pozor na jméno a třídy a rozhraní, aby se shodovalo s package a jménem souboru, ve kterém třída a rozhraní opravdu je.
 9. Zbývá jen nastavit, jaké rozhraní server exportuje. Otevřete si jeho soubor MANIFEST.MF v adresáři META-INF. Soubor je už připravený, jen do něj doplníte potřebné řádky. Po otevření souboru se objeví pravděpodobně okno s Overview, pomocí dolní záložky se přepněte do MANIFEST.MF, abyste mohli přímo upravovat text souboru. Na konec doplňte řádku: Export-Package: komponentygui
 10. Server je nyní hotov, podobně vytvoříme klienta. V projektu klienta vytvořte package komponentygui.klient a v něm dvě třídy – GUIKlient a KomponentaKlient. Třída GUIKlient bude obsahovat normálně vytvořené GUI s textovou oblastí a tlačítky pro zobrazení a skrytí okna serveru a pro získání textu a nahrání textu na server.
 11. Třída KomponentaKlient bude sloužit pro komunikaci se serverem. Aby mohla tento úkol vykonávat, musí obsahovat referenci na instanci objektu splňujícího rozhraní IServer. Bude tedy obsahovat privátní atribut server rozhraní IServer (a tedy i importovat toto rozhraní z balíku komponentygui) a metodu setOdkazNaServer(IServer odkazNaServer).
 12. Viditelnost rozhraní IServer z projektu ExampleServer je nutno zajistit pomocí kliknutí pravého tlačítka nad projektem ExampleClient. Po vybrání Properties / Java Build Path záložky Projects přidejte pomocí tlačítka Add… projekt ExampleServer. Rozhraní musí oba projekty sdílet, aby klient věděl, jak vypadají služby poskytované serverem.
 13. Třída KomponentaKlient bude spouštěcí třída komponenty klienta, bude tedy obsahovat metodu start() a v ní vytvoření okna GUIKlient.
 14. Doplňte vytvoření okna a obsluhu tlačítek. K zaslání zprávy na server nebo získání dat ze serveru použijte volání metod nad rozhraním IServer. Spring zajistí, že po spuštění získá klient správnou referenci na vytvořený objekt serveru.
 15. Podobně jako u serveru je i v tomto případě třeba doplnit popis klienta. V adresáři META-INF doplňte podadresář spring a v něm soubor >beanDefinitionKlient.xml</code>. V souboru bude uvedeno, jaké rozhraní chce komponenta využívat:
   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xmlns:osgi="http://www.springframework.org/schema/osgi"
      xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
      http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.0.xsd  
      http://www.springframework.org/schema/osgi 
      http://www.springframework.org/schema/osgi/spring-osgi-1.0.xsd">
  
   <osgi:reference id="RozhraniServeru" 
           interface="komponentygui.IServer" /> 
  
   <bean name="Klient" class="komponentygui.klient.KomponentaKlient"
      init-method="start" destroy-method="stop" >
    <property name="odkazNaServer" ref="RozhraniServeru" />
   </bean>
  </beans> 
  Důležité je nastavení řádek <osgi:reference id="RozhraniServeru" …, které označuje, jaké rozhraní komponenta požaduje, a <property name="odkazNaServer … , kterým říkáte Springu, do jakého atributu má vložit referenci na instanci komponenty, která požadované rozhraní splňuje. Ze jména atributu pak Spring automaticky odvozuje jméno metody set, pokud je tedy jméno property odkazNaServer, metoda se musí jmenovat setOdkazNaServer.
 16. Poslední věc, kterou je třeba v klientovi nastavit, je závislost klienta na rozhraní IServer tak, aby o ní věděl Spring. To se provádí v souboru >MANIFEST.MF</code> v adresáři META-INF. Na jeho konec doplňte řádku Import-Package: komponentygui
 17. Nyní je možné projekt spustit stejně jako v příkladu HelloWorld. Pro nastavení zvolte možnost Run … -> Run Configurations nad projektem ExampleClient a zkontrolujte, že z workspace spouštíte projekty klienta i serveru a dále všechny balíky springframeworku jako v předchozím příkladu. Odeberte spouštění projektu HelloWorld.
 18. Konfiguraci běhu je možné nastavit pro klienta či pro server, protože v seznamu aktivních bundlů se objeví oba dva. Nezáleží na tom.

Využití správce událostí pro předávání zpráv

Pro využití správce událostí je nutné mít objekt EventAdmin, který by ale měl být ve workspace Elipsu. Není proto nutné ho stahovat. Při spouštění se ale bundle org.osgi.service.event musí vybrat a spouštět s projektem.

Pokud nemáte EventAdmin k dispozici, je třeba si ho stáhnout ze stránek Eclipse. Najdete ho na stránce http://download.eclipse.org/equinox/, v sekci Latest Release Builds, klikněte na nejnovější verzi a najděte část Add-on Bundles. Mezi nimi najděte org.eclipse.equinox.event a stáhněte.

Získaný bundle importujte stejně jako bundly pro Spring framework. V menu zvolte File-> Import, v okně vyberte Plug-in Development / Plug-ins and Fragments, v dalším okně zvolte Import from Directory a zadejte cestu k bundlu. V posledním okně bude seznam dostupných bundlů, vyberte org.eclipse.equinox.event a přidejte ho do seznamu. Při spouštění je nutné ho v konfiguraci také vybrat a spouštět.

Událost je objekt, který se skládá ze dvou částí – topic a properties. Topic je textový atribut se jménem události, které slouží jako klíč. Properties je HashMap, jejíž obsah může být libovolný a která slouží k přenosu dat v události – typicky opět obsahuje textový klíč a hodnotu.

Pro komunikaci se zprávami upravíme předchozí příklad, který podstatně rozšíříme. Budeme využívat více klientů (zde dva). Každý klient může poslat serveru dva různé typy zpráv. První (tlačítko Posli text) posílá textový obsah okna. Druhý (tlačítko Zobraz server) posílá řetězec s novou X,Y souřadnicí okna serveru. Komunikace pomocí zasílání zpráv je obousměrná, takže server (tlačítkem Zprava klientům) posílá textovou zprávu s textem Ahoj kliente. Pozor, klient si aktuální text z okna serveru stahuje jako v předchozím případě přímým voláním metody serveru server.getText() (nejedná se o zasílání zpráv – je to další možný způsob komunikace se serverem).

 1. Nakopírujte adresáře ExampleClientZpravy a ExampleServerZpravy do adresáře Eclipse.
 2. Podle návodu výše vytvořte dva stejně pojmenované projekty pro SpringDM. Opět by mělo dojít k jejich propojení, tedy měly by se stát projekty SpringDMProjects.
 3. V projektu ExampleServerZpravy je třeba doplnit možnost přijímání zpráv. Aby to bylo možné, stiskněte nad projektem pravé tlačítko a zvolte Properties. V části Java Build Path je třeba v záložce Libraries doplnit knihovnu org.eclipse.osgi.services(číslo verze). Přidejte ji tlačítkem Add External JARs, najdete ji v podadresáři plugins adresáře eclipse s J2EE? instalací Eclipse.
 4. Totéž proveďte i pro projekt ExampleClientZpravy.
 5. Zkontrolujte závislost projektu ExampleClientZpravy na ExampleServerZpravy (ne na původním ExampleServer); nastavení je ve vlastnostech projektu ExampleClientZpravy, v záložce Java build path / Projects
 6. U projektu ExampleServerZpravy přibyl v souboru >MANIFEST.MF</code> řádek Import-Package: org.osgi.service.event
 7. U projektu ExampleClientZpravy se změnil v souboru >MANIFEST.MF</code> řádek Import-Package: komponentygui, org.osgi.service.event
 8. V souboru IServer přibyly konstanty používané jako klíče pro předávání zpráv:
  // bude pouzit v definicnim souboru Springu - nesmi obsahovat mezery
  String TOPIC_ZPRAVY_PRO_KLIENTA = "Zprava_pro_klienta";
  String TOPIC_ZPRAVY_PRO_SERVER = "Zprava_pro_server";
  // pouziti jen v Java souborech
  String TYP_ZPRAVY_PRO_SERVER_SOURADNICE = "X,Y souradnice textove";
  String TYP_ZPRAVY_PRO_SERVER_TEXT = "Text v okne";
  String TYP_ZPRAVY_PRO_KLIENTA_TEXT = "Text v okne"; 
 9. Soubor beanDefinitionServer.xml je doplněn o informaci, že komponenta je schopna naslouchat událostem. Přibyl element
   <osgi:service id="PoslouchaniZprav" ref="InstanceServeru"
     interface="org.osgi.service.event.EventHandler" >
    	<osgi:service-properties>
   	<entry key="event.topics" value="Zprava_pro_server" />
   	</osgi:service-properties>
   </osgi:service> 
  Ten popisuje, na jaké události bude komponenta reagovat. V podstatě říká, že komponenta splňuje rozhraní, které jí umožňuje reagovat na události a že bude reagovat jen na události, jejichž topic obsahuje řetězec Zprava_pro_server. PoslouchaniZprav je zvolené označení služby, můžete použít libovolný název. Až atribut ref označuje třídu, která tuto službu využívá.
 10. Server ve třídě KomponentaServer implementuje rozhraní EventHandler a jeho metodou handleEvent(Event event) přijímá od klientů dva typy zpráv. Rozlišuje je podle IServer.TYP_ZPRAVY_PRO_SERVER_TEXT@@ a IServer.TYP_ZPRAVY_PRO_SERVER_SOURADNICE
 11. Server posílá ve třídě GUIServer jednu (konstantní) zprávu klientům
  	HashMap<String, String> properties = new HashMap<String, String>();
  	String zprava = "Ahoj kliente";
  	properties.put(IServer.TYP_ZPRAVY_PRO_KLIENTA_TEXT, zprava);
  	zasilacZprav.sendEvent(new Event(IServer.TOPIC_ZPRAVY_PRO_KLIENTA, properties)); 
 12. Klienti ve třídě KomponentaKlient implementuje rozhraní EventHandler a jeho metodou handleEvent(Event event) přijímá od serveru jeden typ zpráv.
 13. Klienti posílají dva typy zpráv ve třídě GUIKlient, a to metodami zasliXSouradniciServeru() a posliTextDoOknaServeru(String text). Tělo těchto metod je podobné tělu zpráv od serveru, pouze je nutné správně nastavit topic zprávy, tj. IServer?.TOPIC_ZPRAVY_PRO_SERVER a typ zprávy: buď TYP_ZPRAVY_PRO_SERVER_SOURADNICE nebo TYP_ZPRAVY_PRO_SERVER_TEXT.
 14. V konfiguraci klienta (soubor beanDefinitionKlient.xml) došlo k větším změnám.
  <osgi:reference id="ZasilacZprav"
   interface="org.osgi.service.event.EventAdmin" />
  Tím říkáme, že komponenta bude vyžadovat služby EventAdmin.
  <bean id="InstanceKlient1" name="Klient1" 
      class="komponentygui.klient.KomponentaKlient" 
      init-method="start" destroy-method="stop" >
    <property name="odkazNaServer" ref="RozhraniServeru" />
    <constructor-arg ref="ZasilacZprav"/>    
    <constructor-arg value="1"/>    
   </bean> 

Tento element říká, že podle třídy KomponentaKlient se vytvoří instance, nastaví se jí odkaz na instanci serveru (metodou setOdkazNaServer()) a konstruktoru se pošlou dva skutečné parametry. První je reference na instanci EventAdmin a druhý je číslo klienta.

Nastavení možnosti přijímat zprávy je obdobné jako u serveru:
<osgi:service id="PoslouchaniZprav1" ref="InstanceKlient1" 
interface="org.osgi.service.event.EventHandler" >
  <osgi:service-properties>
  <entry key="event.topics" value="Zprava_pro_klienta" />
  </osgi:service-properties>
 </osgi:service> 

Nyní můžete projekt spustit. Je třeba zkontrolovat, jestli jsou mezi spouštěnými bundly i org.eclipse.osgi.services a org.osgi.service.event, oba by měly být vidět v seznamu bundlů z workspace. Pokud pracujete s kopií projektu, zkontrolujte také, jestli spouštíte upravené bundly (ExampleClientZpravy a ExampleServerZpravy). Pozor, názvy bundlů jsou přebírané z jejich manifestů, nejde o jména projektů.