Hlavní menu

Nástroje

GenerovaniTestu / HomePage

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 22 November 2006, 13:05 by PremekBrada

Systém zde popisovaný má umožnit vyučujícím vytvářet pro jednotlivé předměty databáze otázek, na jejich základě generovat testy a (v případě on-line testování) je předkládat studentům k vyplnění a následně (automaticky) hodnotit. Měl by vést k zjednodušení práce při ověřování znalostí.

Následující body ve stručnosti představují funkčnost a data, která by systém měl poskytovat.

Přehled funkcí

Uživatelé

 • katedrální administrátor
 • správce systému
 • student
 • vyučující

Funkce - viz kdo co může dělat, kde je také naznačeno pořadí důležitosti pro implementaci, a s čím se pracuje. První vlna je pro ASWI.

 • editovat test
 • exportovat otázky
 • exportovat test
 • generovat test
 • importovat otázky
 • importovat seznam studentů na předmětu
 • odhlásit
 • ohodnotit offline test
 • prohlížet hodnocení
 • prohlížet statistiky otázek
 • prohlížet testy
 • prohlížet vzorové otázky
 • prohlížet záznamy o přístupech
 • přihlásit
 • přiřadit studenty k testu
 • přiřadit vyučujícího k předmětu
 • schválit vyučujícího
 • správa kateder
 • správa otázek
 • správa předmětů
 • správa skupin otázek
 • tisknout vyplněný test
 • tisknout zadání testu
 • vyplnit online test
 • zaregistrovat předmět
 • zaregistrovat se
 • změnit parametry testu
 • zrušit/smazat test
 • zveřejnit test
 • Bude členěno na katedry a předměty, možno zaregistrovat sebe a předmět
 • Zadávat otázky pro předmět až po schválení registrace katedrálním adminem.
 • Systém bude umět importovat seznam studentů pro předmět ze STAGu? (parsováním HTML/txt výstupu STAGu?).

Zadávání otázek a odpovědí (MS)

 • Otázky jsou multiple-choice, tj. výběr M z N (kde M <= N a M > 0); speciální případy jsou single choice (výběr 1 z N) a samostatná otázka ("výběr" 1 z 1).
 • Otázka může být "obyčejná" nebo "klíčová" (odpověď na ni by měl student vždy znát) nebo "chyták" (info pouze pro vyučujícího). Otázka může být pouze jednoho typu.
 • Otázky jsou členěny do "tématických" skupin např. po přednáškách, tématech předmětu, apod. Každá otázka je v právě jedné takové skupině.
 • Otázka může být vylučující s jinou otázkou/otázkami. Pak patří do určité "vylučující" skupiny. Každá otázka je v nejvýše jedné takové skupině.
 • Bodově se hodnotí buď otázka nebo odpověď(i).
 • Systém bude umět importovat/exportovat otázky a odpovědi v XML a CSV formátech.

Otázka

 • text + 1 obrázek (volitelně)
 • typ otázky: obyčejná/klíčová/chyták (default: obyčejná)
 • do jaké "tématické" skupiny patří
 • do jaké "vylučující" skupiny patří (default: žádná)
 • počet bodů za otázku (pokud se nezadá, spočte se součtem bodů za správné odpovědi)
 • aktivní/neaktivní (bude/nebude se používat pro testy)
 • vzorová (zda je možné ji zobrazit studentům předem)
 • počet odpovědí; pokud je 1, znamená to že jde o otázku doplňovací
 • [pro doplňovací] velikost prázdného místa pod zněním otázky (pro offline test)

Bude třeba také odlišit rozpracované otázky od kompletních, rozpracované nejde zařadit do testu a měly by být nějak zvýrazněny při editaci.

Odpověď

 • text + 1 obrázek (volitelně)
 • správná/špatná odpověď
 • počet bodů za odpověď (pokud se nezadává, tj. boduje se celá otázka, rozpočítá se počet bodů otázky mezi všechny správné odpovědi a záporně mezi všechny chybné; součet bodů je 0)

Testy (PB)

 • Mohou se generovat on-line nebo off-line testy.
 • Pro off-line se předpokládá, že systém vyrobí PDFka? k vytisknutí (test k vyplnění a "slepou mřížku" pro kontrolu).
  • v první verzi je možné použít i vygenerování HTML pro tisk z prohlížeče, případně export testu do CSV/XML pro import do Excelu kde se zformátuje.
 • Klíčové otázky budou ve všech vygenerovaných variantách jednoho testu stejné.

Generování testů

Má parametry

 • kolik variant testu generovat (A, B, ...)
 • popiska (pro obecný text)
 • zda se body za špatné odpovědi odečítají, nebo berou jako nula

Míchat otázky do testu je možno podle na sobě nezávislých (ortogonálních) kritérií:

 • celkový počet bodů testu
 • počet otázek v testu
 • které "tématické" skupiny otázek budou zařazeny (default: vše)
 • ve všech variantách testu stejné otázky
 • ve všech testech jedné varianty stejné pořadí otázek
 • ve všech testech stejné pořadí odpovědí u stejných otázek
 • zda používat klíčové otázky; pokud ano, kolik
 • zda používat chytáky; pokud ano, kolik

Po vygenerování testu bude možné prohlížet náhled všech variant, ručně doplnit otázky a to jak doplněním z databáze (výměnou za vygenerovanou otázku) tak zadáním nové otázky (uloží se i do db).

Zveřejnění

Testy, které vyučující schválí ke zveřejnění, budou připraveny pro on-line vyplnění nebo pro tisk, a uloženy v db v komplet znění.

Při schválení ke zveřejnění se k parametrům testu přidá

 • datum + rozmezí časů (kdyby bylo více testů v jeden den)
 • [pro on-line] rozmezí/masky IP adres, ze kterých bude přístupný
 • [pro on-line] maximální doba k vyplnění testu

Vyplňování a ohodnocení

 • Studentovi, který se přihlásí, budou nabídnuty jen ty on-line testy, které jsou v daný čas a místě otevřené, pro předměty do kterých je zavedeno jeho jméno.
 • Test se zobrazí teprve když student zvolí "vyplnit test", od té chvíle se začíná odpočítávat čas; zobrazuje se zbývající.
 • Test se odevzdává volbou "odevzdat" nebo vypršením timeoutu.

Statistiky

 • Ukládat/zobrazovat se bude historie testů, historie použití otázky a historie výsledků (gradebook).
 • Každý přístup do DB bude logován, aby se dalo zpětně zjistit, zda tam někdo nepřistupuje s ukradeným heslem (stejný systém, jako při přihlašování do Orionu, kdy se vypíše, že jsem byl naposledy přihlášen dne XY).

Systémové vlastnosti (PB)

 • Realizace jako webová aplikace, která poběží na jednom serveru a bude přístupná uvnitř univerzity.
 • Přístup jen přes Orion jméno/heslo.
 • Veškerá komunikace zabezpečená (HTTPS).
 • Čas poslední úpravy se nebude evidovat. možná že by se hodilo z toho časem mít datový sklad s historií všech (změn) otázek i všeho ostatního, ale teď není třeba.

Zainteresované osoby

 • P.Brada, M.Šimek, P.Herout - KIV
 • J.Fořt - KEV

Odkazy a informace


Viz KategorieProjekty