PremekBrada: TemataPraciOdFirem

from Wiki KIVu

Předpokládaný cílový stav pro procesy spojené se zadáním a vedením externích DP, BP. Částečně aplikovatelné také na projekty a praxe.

Terminologie

Potřeba vyjasnit

Období projevení zájmu ("pre-sales" fáze)

 1. Firma kontaktuje někoho z KIV se zájmem vypsat zadání
 2. Ten "někdo" to přehodí na manažera
 3. Manažer vybaví firmu (typicky konzultanta) základním poučením, jak má takové zadání vypadat obsahově a jaké jsou formality + termíny ; nasměruje ji na formulář, kde se zadání vyplňuje

Vypisování témat

Liší se dle členství v PIT.

Firma je členem PIT

 1. Konzultant zadá popis zadání na stránkách PIT.
  • povinně: název, popis cílů a kroků řešení, jméno a email konzultanta; nepovinně: předpokládané znalosti a další informace
 2. Zadání je automaticky zavedeno do evidence KIV.
  • systém vyrozumí manažera, který může vybavit s konzultantem upřesnění zadání

Firma obecná (není v PIT)

 1. Firma vyplní zadání do obecně dostupného formuláře na webu KIV
  • pro každé z nich povinně: název, popis cílů a kroků řešení, jméno a email konzultanta; nepovinně: předpokládané znalosti a další informace
  • text zadání pošle systém manažerovi, např. emailem nebo jako skryté v evidenci
 2. Manažer zkontroluje formality zadání, posoudí u každého jeho úplnost a obhajitelnost
  • pokud zadání nevyhovuje, pošle s vysvětlením zpět firmě; goto 1
 3. Manažer vypíše zadání do evidence KIV, s uvedením "externí" a kontaktu na konzultanta

Přidělování témat

 1. Student si vybere téma, zablokuje si ho v evidenci; systém evidence automaticky vyrozumí manažera
  • poznámka: web KIV, kde je evidence dostupná, je jediným oficiálním místem pro vyvěšování témat - aby studenti měli jeden bod přes který jdou
 2. Student hned poté kontaktuje konzultanta (tedy nikoli manažera), domluví s ním detaily
  • v dalším se předpokládá, že konzultant studenta bere
 3. Student kontaktuje manažera, ten v součinnosti s vedoucím katedry určí na katedře vhodného garanta, jeho jméno oznámí studentovi
 4. Konzultant pošle garantovi+studentovi finální návrh zadání
  • pokud nevyhovuje, iteruje se nad tím chvíli (zejm. garant+konzultant), až vyhovuje
 5. Manažer v evidenci přehodí zadání na garanta, garant v evidenci upraví finální schválené zadání a přidělí v ní zadání studentovi
 6. Student projde standardními úkony oficiálního zadání práce (přes STAG a sekretariát), přičemž v oficiálním zadání práce:
  • jako zásady vypracování budou uvedené body zadané v evidenci KIV, viz výše
  • jako vedoucí bude uveden garant, tj. nikoli konzultant nebo manažer
  • jako externí konzultant bude uveden konzultant včetně jména firmy a kontaktních údajů

Práce na zadání

Řešení problémových situací

Odevzdávání práce a posudky

Uvedeny jsou pouze speciality oproti std procesu interních BP, DP.

Před odevzdáním

 1. Manažer nebo garant navrhuje oponenta; oponentem nemá být konzultant protože ten studenta vedl celou dobu
 2. Garant kontroluje podobu textu (formální náležitosti, struktura, obhajitelnost), dává studentovi opravit
 3. Garant uděluje studentovi zápočet (viz pravidla KIV ohledně správného momentu)

Po odevzdání

 1. Garant jakožto oficiální vedoucí píše posudek vedoucího včetně návrhu známky
  • může si od konzultanta vyžádat podkladové vyjádření, to musí být na papíře, dostatečně úplné, s datem a podpisem
Retrieved from http://wiki.kiv.zcu.cz/PremekBrada/TemataPraciOdFirem
Content last modified on 12 May 2011, 18:27